Regulamin

Regulamin sklepu internetowego


§1 Postanowienia Ogólne


1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
prowadzonego pod adresem - www.ksiazki.rentierzy.fm
1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem- www.ksiazki.rentierzy.fm (zwany dalej: Sklep
internetowy - Księgarnia Rentiera ), jest prowadzony przez Cybul Krzysztof Rentierzy.FM ,
NIP: 5560000699, REGON: 301524121. (zwaną dalej „Księgarnia Rentiera”).
1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
1) adres pocztowy: ul. Sobotecka 5, 60-161 Poznań ;
2) numer telefonu : 727903728;
3) adres poczty elektronicznej: sklep@ksiazki.rentierzy.fm
1.4. Regulamin sklepu internetowego - Księgarnia Rentiera, umieszczony jest nieprzerwanie na
stronie internetowej www.ksiazki.rentierzy.fm w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie,
odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed
zawarciem umowy.


§ 2 Definicje


Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:
2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego,
2.2. Usługodawca/Sprzedawca – Cybul Krzysztof Rentierzy.FM, www.ksiazki.rentierzy.fm
2.3. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem : www.ksiazka.rentierzy.fm
przez Cybul Krzysztof Rentierzy.FM
2.4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93),
2.5. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem
umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,
2.6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu
art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144,
poz. 1204),
2.7. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje
dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi
elektronicznej,
2.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży
Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w
ramach sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.
2.9. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U. 2014 poz. 827).


§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego


3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają
podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej
są wyraźnie zaznaczone.
3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu- Księgarnia Rentiera, jak również opisy
towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one
dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym - Księgarnia Rentiera kodów rabatowych
upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody
rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Księgarnia Rentiera konieczna jest
akceptacja niniejszego Regulaminu.
3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Księgarnia Rentiera
konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie
stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne
wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji
przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera,
Safari dla systemu OS X, itd.
3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD),
która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu
jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również
urządzeniach mobilnych.
3.7. Strona Sklepu internetowego Księgarnia Rentiera posiada certyfikat SSL – bezpieczny
protokół szyfrowania komunikacji.


§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży


4.1. Zamówienia w sklepie internetowym Księgarnia Rentiera można dokonywać poprzez
wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.
4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych
danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu
komórkowego.
4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie
informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się
poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na
adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do
realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez
udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie
stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym
mowa w §4 pkt. 4.2.
4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym Księgarnia Rentiera jest możliwe 24
godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.


§ 5 Sposób płatności i termin płatności


5.1. W sklepie Księgarnia Rentiera istnieje możliwość płatności w jeden z następujących
sposobów:
- płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym.
- za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.
5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer
rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania
wpłaty na rachunku bankowym sklepu Księgarnia Rentiera zamówienie jest przekazywane do
realizacji.
5.3. Sklep internetowy Księgarnia Rentiera umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem
następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:
- PayU
5.4. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej
wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia sprzedaży.
5.5. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania
płatności przy odbiorze przesyłki.


§ 6 Dostawa


6.1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.
6.2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych
[nazwa_sklepu] wynosi od 48 godzin do 14 dni roboczych . Sprzedawca dołoży wszelkich
starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie
internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie,
Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
6.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:
- Kurier InPost
- Kurier DPD
- Kurier DHL
- InPost Paczkomaty
6.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym
fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.
6.5. Klient może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy
Księgarnia Rentiera. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu
towaru.
6.6. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane
na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
6.7. Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa
Klient.
6.8. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej
pory towar staje się własnością Klienta.


§ 7 Odstąpienie do umowy


7.1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem
przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od
daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym,
Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o
odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać
wysłane pocztą na adres:www.ksiazka.rentierzy.fm
; może to także zrobić drogą elektroniczną za
pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy
sprzedawcy- sklep@ksiazki.rentierzy.fm. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed
jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt.
7.1 nie wywołuje skutków prawnych.
7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego
Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji
dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji
elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
7.4. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą
elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy,
Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od
umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o
prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
7.5. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż
najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy z
30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ponosi Sprzedawca.
7.6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego
uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2
ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Konsument
ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
7.7. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie
później
niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w
przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez
niego lub osobę przez niego upoważnioną.
7.8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające
poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia
przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
7.9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w
tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
7.10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.9 Regulaminu
zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.
Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie
będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
7.11. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do
umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 683).
7.12. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego
regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej
umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.


§8 Reklamacje


8.1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada
wady fizyczne lub prawne, Kupujący może:
1) jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 22 1 § 1 Kodeksu cywilnego) – złożyć
Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady,
2) jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za
wady.
8.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub
w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać
informacje o tym fakcie listownie na adres lub poprzez e-mail na adres
[adres_email] . W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada,
oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady,
żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast.
Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter
zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.
8.3. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca
uznał reklamację za uzasadnioną.
8.4. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu
postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie
sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej
http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów
Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej
dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest
bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z
pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia
skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


§9 Zasady publikowania opinii


9.1. Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednim
miejscu na stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana językiem polskim z
zachowaniem zasad poprawnej polszczyzny.
9.2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za ich treść.
9.3. Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów
prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi
umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym [nazwa_sklepu] .
9.4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia
czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia
narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe,
narusza prawa autorskie itd.


§ 10 Dane osobowe


10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu
internetowego Księgarnia Rentiera, dostępnego na stronie www.ksiazki.rentierzy.fm.


§ 11 Postanowienia końcowe


11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w
niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim
terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.
11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania
określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo
powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia powiadomienia.
11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) podmiot korzystający ze strony sklepu
internetowego ABC zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze
bezprawnym.
11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach
konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.ksiazki.renterzy.fm
11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem - 7.12.2020.


Załącznik nr 1 do Regulaminu:


WZÓR FORMULARZA
ODSTĄPIENIA OD UMOWY
[ formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy ]
Adresat:
www.ksiazki.rentierzy.fm
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*).
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta (-ów)
Adres konsumenta (-ów)
Podpis konsumenta (-ów)
[ tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej ]
Data
(*) niepotrzebne skreślić

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl